Perfect Grade and Sticker on Homework

Ocenianie w DP

Ocenianie w każdej grupie przedmiotowej bazuje na określeniu poziomu osiągnięć ucznia w odniesieniu do ustalonych kryteriów, a nie na rankingu uczniów w danej grupie. Ocenianie zewnętrzne zawiera wiele zadań, w których podkreśla się umiejętności myślenia kognitywnego wyższego rzędu, a które mogą mieć formę esejów oraz zestawów egzaminacyjnych. Ocenianie wewnętrzne, realizowane przez nauczycieli, a moderowane przez IB, jest częścią ostatecznej oceny ucznia.

learning-3245793_640

Wybór przedmiotów DP

Uczniowie DP zobowiązani są do wybrania jednego przedmiotu z wymienionych w poniższej tabeli, przy czym trzy z wybranych przemiotów muszą być realizowane w rozszerzonym zakresie (HL – high level).

Language A Language B Individuals & Societies Sciences Mathematics Elective
 • English A: language and literature
 • Polish A: literature
 • Language A: literature (school-supported self-taught)
 • English B (HL only)
 • French B
 • German B
 • Spanish B
 • Business Management
 • Environmental systems and societies (SL only)
 • History
 • Geography
 • Biology
 • Environmental systems and societies (SL only)
 • Chemistry
 • Physics
 • Mathematics: Applications and Interpretation
 • Mathematics: Analysis and Approaches
 • French B
 • German B
 • Spanish B
 • English A
 • Environmental systems and societies (SL only)
 • History
 • Geography
 • Biology
 • Chemistry
 • Physics

Oprócz sześciu przedmiotów każdy uczeń realizuje program Teorii wiedzy (Theory of knowledge) i CAS, a także ma za zadanie napisać esej (Extended Essay), który jest niezależnym artykułem badawczym zawierającym 4000 słów, pisanym w trakcie kilku miesięcy.

Wybierając przedmioty, powinieneś najpierw pomyśleć o kierunku swojej przyszłej edukacji i kariery, a następnie zbadać, co konkretnie będzie potrzebne, by te plany urzeczywistnić, podjąć  studia na wybranym kierunku i uzyskać kwalifikacje w określonej dziedzinie. Na przykład, jeśli chcesz zostać lekarzem, musisz studiować medycynę. Aby zostać przyjętym na większość programów medycznych, musisz podjąć naukę chemii i biologii w zakresie rozszerzonym.

Większość uniwersytetów podaje informacje, jakie przedmioty IB warto wybrać, by następnie móc dostać się na określone kierunki ich studiów.

mp900399745

Grupy przedmiotowe

Każdy uczeń programu Matury Międzynarodowej (Diploma Programme – DP) w znaczniej mierze samodzielnie kształtuje profil swojego programu nauczania. Zgodnie z zasadami zapisów do grup przedmiotowych są one kształtowane są w zależności od dostępności kadry i możliwości organizacyjnych szkoły.

Uczeń ma za zadanie wybrać jeden przedmiot z każdej z 5 grup, co zapewnia wszechstronną wiedzę i głębokie zrozumienie w zakresie:

 • najlepiej opanowanego języka,
 • języka dodatkowego,
 • nauk humanistycznych,
 • nauk przyrodniczych
 • matematyki.

Każdy uczeń może wybrać przedmiot artystyczny w grupie 6 lub wybrać inny, dodatkowy przedmiot ww. grupach.

Co najmniej trzy przedmioty (jednak nie więcej niż cztery) muszą zostać wybrane na poziomie rozszerzonym (HL – higher level, co oznacza 240 godzin nauki), a pozostałe na poziomie standardowym (SL – standard level – 150 godzin nauki).

Grupa I – Język i literatura

Uczniowie uczą się cenić język i literaturę poprzez badanie formalnych cech tekstów literackich. W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu w grupie I oferujemy następujące przedmioty:

 • język polski
 • język angielski
 • język koreański
 • język japoński

Grupa II – Język dodatkowy

Uczniowie zyskują umiejętność porozumiewania się w języku obcym. W naszym liceum oferujemy w grupie II następujące przedmioty:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • język francuski

Grupa III – Nauki społeczne

Uczniowie rozwijają krytyczne podejście do doświadczenia i zachowań ludzkich poprzez naukę nauk społecznych, takich jak ekonomia, geografia i historia.

W naszej szkole w grupie III oferujemy następujące przedmioty:

 • geografia
 • historia

Grupa IV – Nauki przyrodnicze

Uczniowie zgłębiają pojęcia, teorie i metody nauk fizycznych i biologicznych, takich jak chemia, fizyka i biologia. W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu oferujemy następujące przedmioty w grupie IV:

 • chemia
 • biologia
 • fizyka

Grupa V – Matematyka i informatyka

Uczniowie pogłębiają swoje zrozumienie matematyki oraz jej zastosowań. W naszej szkole oferujemy w tej grupie następujące przedmioty:

 • matematyka
 • podstawowe zagadnienia matematyki (Math studies)

Grupa VI – Przedmiot dodatkowy

W Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu w ramach grupy VI uczniowie wybierają dodatkowy przedmiot z grup I – V.

World_School_Tri_1_Colour

Co to jest IB World School?

Nasze liceum należy do do grona ok. 1000 szkół na świecie, które szczycą się mianem IB World Schools. Szkoły te, zdaniem międzynarodowych ekspertów IB, spełniają najwyższe standardy jakości w edukacji.

Szkoły certyfikowane przez IB oferują nie tylko najwyższy poziom programów dydaktycznych, ale i wysoko wyszkoloną kadrę oraz warunki lokalowe uznawane za optymalne dla rozwoju młodego człowieka. Szkoły te podzielają wspólną filozofię edukacji, zgodnie z którą w centrum zainteresowania stoi zawsze uczeń, jako twórcza jednostka. Programy  kształtują u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata. Absolwenci IB World School to osoby, które nie tylko posiadają szeroki zakres wiedzy, ale są także refleksyjne, krytycznie myślące i przygotowane do kontynuowania nauki w szkołach i uczleniach na całym świecie.

IB stwarza możliwości nowoczesnego kształcenia nie tylko uczniom, ale i nauczycielom oraz pracownikom administracji szkoły. Nauczyciele IB World Schools są zobowiązani do ustawicznej pracy nad sobą, podnoszenia kwalifikacji, korzystania z internetowych księgarni i bibliotek, oraz uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach i warsztatach organizowanych przez IB. Szkolenia są okazją do wzbogacania i ugruntowania wiedzy merytorycznej, pozwalają na ćwiczenie umiejętności językowych, a także wymianę doświadczeń nauczycieli ze szkół z różnych stron świata realizujących programy IB. Więcej o IB i jej programach można przeczytać TUTAJ.

Wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez Fundację Edukacji Międzynarodowej cieszą się mianem IB World Schools.

dp-model-en copy

Struktura programu

Program Matury Międzynarodowej składa się z nauki w 6 grupach przedmiotowych, pracy dyplomowej o objętości 4000 słów, nauki przez doświadczanie w programie CAS oraz kursu teorii wiedzy, który kształtuje krytyczne myślenie. Ocenianie w każdej grupie przedmiotowej bazuje na określeniu poziomu osiągnięć ucznia w odniesieniu do ustalonych kryteriów, a nie na rankingu uczniów w danej grupie. Ocenianie zewnętrzne zawiera wiele zadań, w których podkreśla się umiejętności myślenia kognitywnego wyższego rzędu, a które mogą mieć formę esejów oraz zestawów egzaminacyjnych. Ocenianie wewnętrzne, realizowane przez nauczycieli, a moderowane przez IB, jest częścią ostatecznej oceny ucznia.

10_reasons_en

Dlaczego Matura Międzynarodowa?

Matura Międzynarodowa jest najlepszym przygotowaniem do nauki na uniwerystecie. Dlaczego? Poznaj 10 powodów, dla których warto uczyć się w tym programie i zdawać Maturę Międzynarodową!

 1. IB Diploma Programme oferuje wszechstronne, a zarazem głębokie zrozumienie dyscyplin akademickich. Badania wskazują, że absolwenci programu radzą sobie lepiej na uczelniach niż absolwenci programów narodowych. W 2011 roku Higher Education Statistics Agency wykazała, że absolwenci Diploma Programme „z większym prawdopodobieństwem byli przyjmowani na jedną z 20 najlepszych uczelni wyższych w Wielkiej Brytanii niż kandydaci z innymi kwalifikacjami”. Uczenie się 6 przedmiotów nie oznacza wcale, że wybory są ograniczone oraz, że poziom naukowy jest niższy. 3 przedmioty realizowane są na poziomie rozszerzonym (Higher level), a na każdy z nich przeznaczone jest 240 godzin nauki. Znajomość drugiego języka wykazuje również korelację z lepszymi osiągnięciami tak w szkole, jak i na uczelni wyższej.
 2. Absolwenci dbają o coś więcej niż tylko wyniki. Program CAS (creativity, action, service – tworzenie, działanie, pomoc) jest obowiązkowym elementem IB Diploma Programme i zachęca do uczenia się przez doświadczenie. W ramach programu uczeń może zrobić wszystko – od budowania studni w Afryce po wydanie gazety dla lokalnej społeczności. Działania podejmowane w ramach CAS-u zapewniają młodym ludziom wiele perspektyw i stymulują do własnej aktywności – czyli to, co w oczach wydziałów rekrutacyjnych uczelni wyróżnia absolwenta programu Matury Międzynarodowej.
 3. Program kształtuje osoby samodzielnie zdobywające wiedzę i umiejętności; osoby, które czują się przygotowane do podjęcia wyzwań. Każdy uczeń kończący program musi napisać pracę dyplomową – Extended Essay – pracę badawczą o objętości do 4000 słów, która wymaga przeprowadzenia samodzielnego poszukiwania informacji i umiejętności organizacyjnych. Extended Essay jest często tematem rozmów rekrutacyjnych na uczelniach, ponieważ pokazuje umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia kandydata.
 4. Program zapewnia prawdziwie międzynarodowe kwalifikacje. Wyzwania globalne wymagają globalnych rozwiązań. Program Matury Międzynarodowej ma na celu zrównoważenie lokalnej i narodowej tożsamości z globalnym wymiarem myślenia, jako sposobu na budowanie lepszej przyszłości. Uczniowie uczą się patrzeć na świat z różnych kulturowych perspektyw, równocześnie poznając inne języki, które umożliwiają swobodną komunikację.
 5. Matura Międzynarodowa jest światowym standardem, co umożliwia młodym ludziom studiowanie na uczelniach całego świata. Uczelnie znają Diploma Programme i wyróżniają posiadaczy Matury Międzynarodowej. Liczba uczelni wyższych znających Maturę Międzynarodową kilka lat temu wzrosła o ponad 20 % i każdego roku się powiększa. Bardzo często absolwenci programu mają przewagę nad rówieśnikami: w samych tylko Stanach Zjednoczonych absolwenci z Maturą Międzynarodową mają o 20% więcej szans na dostanie się na najbardziej prestiżowe uczelnie takie jak Harvard, Princeton, Yale czy Stanford.
 6. IB promuje krytyczne myślenie. Uczniowie uczą się spoglądać na wiedzę ponad faktami: analizować źródła, łączyć jedną dyscyplinę z inną i zadawać ważkie pytania. Dociekliwość i interpretacja stanowią jedne z najważniejszych umiejętności, które kształcą programy IB i to właśnie one stanowią podstawę między innymi tak istotnej umiejętności akademickiej jak pisanie analityczne. Jeden z największych współczesnych przedstawicieli edukacyjnej myśli filozoficznej (kto?!) stwierdził, że umiejętność dokonywania refleksji i krytycznego myślenia są konieczne dla człowieka XXI wieku.
 7. Już nigdy nie będziesz musiał uczyć się zarządzania czasem! Wysoki poziom nauczania i samodzielna praca sprawiają, że techniki organizacyjne stają się niezbędne. Już na uczelni można je w pełni docenić. Dobre nawyki związane z uczeniem się stanowią w dużej mierze o sukcesie studenta.
 8. Ocenia się coś więcej niż umiejętność zdawania egzaminów. Ocenianie w Diploma Programme odbywa się nie podczas jednego egzaminu, ale trwa właściwie przez całe dwa lata nauki i koncentruje się na tym, co uczniowie potrafią i na tym, czego się nauczyli, a nie na błędach czy brakach. Egzaminy są wymagające i bazują na szerokim spektrum materiału, a oceny wystawiane są w odniesieniu do określonych standardów. W ten sposób uczelnie wiedzą dokładnie, jaki poziom wiedzy i umiejętności prezentuje kandydat szczycący się posiadaniem Matury Międzynarodowej.
 9. Przedmioty nie są uczone oddzielnie. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy programem Matury Międzynarodowej a innymi programami stanowi kurs teorii wiedzy, który zachęca uczniów do znalezienia powiązań pomiędzy dyscyplinami i do nabywania umiejętności krytycznego myślenia i efektywniejszego uczenia się. Teoria wiedzy jest jednak tylko elementem układanki: nauczyciele w programie Matury Międzynarodowej planują działania interdysplinarne. Dostrzeganie powiązań między dyscyplinami przygotowuje uczniów do studiów wyższych, na których nauczanie jest coraz rzadziej podzielone między katedry i instytuty.
 10. Profil ucznia. Profil ucznia stanowi zbiór 10 cech opisujących absolwenta programu. Cechy te sprawiają, że absolwent jest kompleksowo przygotowany do stawiania czoła wyzwaniom uniwersyteckim i nie tylko… Więcej o profilu ucznia TUTAJ.

Opracowano na podstawie dokumentu IB „10 reasons why the IB Diploma Programme is ideal preparation for university” – www.ibo.org

image

List Koordynatora DP

Hello and welcome!

My name is Sean Dooley and I am the Diploma Programme coordinator for the International High School of Wroclaw, which is a certified IB World School. I’m very excited about helping our students to learn in the challenging and unique IB Diploma Programme that will prepare our students for success at university and beyond.

The Diploma Programme (DP) is a two-year course of study consisting of six subject groups: literature, foreign languages, social sciences, experimental sciences, mathematics and the arts. Students choose a subject from groups 1-5 and may choose either an arts subject or another subject from groups 2-4. Students choose three of these subjects to study in depth.

In addition to their subject choices, students are required to participate in the core. The core is what really makes the DP unique. Students engage in a piece of formal research that equips them with the skills of scholarship that are so essential to success at university. Theory of knowledge is a course in critical thinking, which ties the curriculum together as students study how knowledge gained across subjects. And through the Creativity, action, service (CAS) programme, students participate in experiential learning through creative and physical activities and service to others. Taken together, the core and the breadth and depth offered by the student’s subject choices make the DP a unique and effective educational path to creating principled, lifelong learners with the skills, passion and knowledge to understand and shape the world.

With the IB authorization, the International High School of Wroclaw and the Foundation of International Education’s primary and middle schools become the only educational institution in Lower Silesia to offer a continuum of all three IB programmes. It is the place where our national and international students, teachers and families come together for the first time, a place where students can study Korean, Polish or English literature; learn how to speak German, Spanish, French, English or Polish; experiment with biology, chemistry or physics; study history, geography and mathematics.

If you have any questions or need further information please feel free to contact me.

Sean Dooley
Diploma Programme Coordinator
International High School of Wroclaw